معاون طرح و برنامه

باسمه تعالی

     معاونت طرح و برنامه دانشگاه اراک با برخورداري از تشكيلاتي نوين و جامع و در چهارچوب قوانين و مقررات عهده دار وظابف متعددي بوده كه عمده ترين آن ها عبارت است از:

1-برنامه ريزي
1-1-  انجام مطالعات و بررسي هاي مختلف در سطح دانشگاه و پيش بيني منابع مالی به منظور تهيه برنامه و بودجه سالانه دانشگاه اراک.

1-2-  تهيه و تنظيم برنامه هاي کوتاه مدت ميان مدت و بلند مدت به منظور نيل به توسعه پايدار علمی، فرهنگی و پژوهشی در دانشگاه.

2- بودجه ريزي
2-1- پيشنهاد خط مشي ها و سياست هاي مربوط به بودجه دانشگاه در چارچوب راهبردهای هیئت امنا

2-1- تهيه و تنظيم بودجه سالانه دانشگاه باهمكاري معاونتها و حوزه های مختلف دانشگاه.

3- نظارت وارزيابي
3-1-  نظارت مستمر بر اجراي برنامه هاي توسعه و پيشرفت سالانه در چارچوب برنامه راهبردی دانشگاه.

3-2- نظارت و ارزيابي كارايي و عملكرد دانشگاه در حوزه های مختلف.
3-3-  نظارت و ارزيابي عملکرد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در استان مرکزی.

4-امورانفورماتيك
4-1-  برگزاري و اداره جلسات شوراي انفورماتيك دانشگاه براساس تصمیمات شورای برنامه ریزی و نظارت راهبردی دانشگاه.

4-2-   هماهنگي و نظارت بر امور عملکرد نرم افزاری و سخت افزاری حوزه های دانشگاه در راستای مکانیزه نمودن فرآیندها.
4-3- برنامه ریزی بمنظور تجمیع و بروز رسانی فعالیتها بر اساس ملزومات دولت الکترونیک.

اهداف

۱- تبيين چشم‌انداز و برنامههای میان مدت و بلند مدت و برنامه راهبردي دانشگاه اراک در راستاي اسناد بالا دستی کشور

۲- برنامه ریزی جهت بهره‌مندي از تجربه‌هاي ارزشمند داخلي و خارجي در راستاي ارتقاء جايگاه دانشگاه در کشور

۳- استقرار تفكر راهبردي در سطوح مختلف مديريتي دانشگاه

۴- آموزش و بهسازي منابع انساني، اصلاح ساختار و فرآيندها متناسب با اهداف و برنامه راهبردي دانشگاه 

              دکتر حسین صادقی