وظایف

وظایف:

1. مطالعه‌، برنامه ریزی‌ و تجزیه‌ و تحلیل های‌ لازم‌ به‌ منظور شناخت‌ و تبیین‌ نقاط‌ ضعف‌، قوّت‌، تهدیدها و فرصتهای دانشگاه

2. طراحی‌ و استقرار نظام مبتنی بر‌ آمار‌، اطلاعات با بهره گیری از روشهای علمی نوین .

3. تهیه‌ و تنظیم‌ چشم انداز، اهداف، ماموریت ها، راهبردها در چارچوب‌ جهت گیری ورویکرد برنامه محور در دانشگاه با مشارکت‌ و همکاری‌ حوزه های مختلف دانشگاه.

4. طراحی‌ و استقرار نظام‌ برنامه‌ ریزی‌ راهبردی‌ دانشگاه وهدایت‌ دانشکده ها وواحدهای تابعه بمنظور تهیه‌ و تدوین‌ برنامه‌های‌ مربوطه ‌.

5. تدوین‌ نظام‌ تخصیص‌ و توزیع‌ منابع‌ و اعتبارات به حوزه های مختلف دانشگاه و بهینه‌ سازی‌ آن‌.

6. برنامه ریزی عملیاتی بمنظور بهبود و بهینه سازی‌ فرآیندهای‌ موجود در دانشگاه در سطوح‌ مختلف‌.

7. تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی مورد نیاز و بازنگری آیین نامه های موجود.

8. تلفیق‌ برنامه‌های‌ دانشکده ها و حوزه های مختلف دانشگاه‌ بمنظور تهیه‌ و تدوین‌ برنامه‌های‌ راهبردی دانشگاه با توجه‌ به‌ محدودیت‌ها ، ظرفیتها‌ ‌ ، نیازها و اولویت‌های‌ استانی و کشوری و نظارت بر نحوه عملکرد در اجرای برنامه ها.

9. طراحی‌، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ نوسازی‌ و توسعه منابع انسانی در سطح‌ دانشگاه .

10. بازنگری‌ و بهینه‌ سازی‌ نظامهای‌ مدیریتی‌ (تصمیم‌ سازی‌، تصمیم‌گیری‌، نظارت‌، هماهنگی‌ و...) با رویکردها و تاکید بر روشهای‌ نوین‌ مدیریتی‌ درسطح‌ دانشگاه‌ و آموزش آن .

11. تهیه‌ و تدوین‌ برنامه‌های‌ عملیلتی‌ ببمنظور ارتقاء و ‌ استقرار چرخه‌ مدیریت و بهره‌وری‌ در دانشگاه‌.

12.  برنامه‌ریزی‌ و اتخاذ تدابیر لازم‌ بمنظور رعایت‌ حقوق‌ همکاران دانشگاهی (اساتید ،دانشجویان وکارکنان)‌

15.   ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت اصلاح‌ مستمر ساختار تشکیلاتی‌ دانشگاه در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ وزارتی‌.

16.   تهیه و تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در حوزه فناوری اطلاعات در دانشگاه

17.   نظارت بر جمع آوری، تدوین و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و تهیه بانک اطلاعات مورد نیاز در دانشگاه

18.  انجام سایر وظایف محوله ازسوی رئیس دانشگاه

              دکتر حسین صادقی