وظایف و اهداف "شورای برنامه ریزی و نظارت راهبردی دانشگاه اراک"

بمنظور بحث، بررسی و تصویب موارد فوق الذکر، شورای برنامه ریزی و نظارت راهبردی دانشگاه اراک با ترکیب ذیل تشکیل می شود:

اعضاء:

1-     رئیس دانشگاه(رئیس شورا)

2-     معاون طرح و برنامه (دبیر شورا)

3-     معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

4-     معاونین دیگر دانشگاه بر حسب موارد مربوط

5-     مشاور رئیس در امور اداری و مالی دانشگاه

6-     رئیس دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

7-     دو  یا چند تن از اعضاء صاحب نظر هیات علمی دانشگاه

              دکتر حسین صادقی