تصاویر پروژه های عمرانی دانشگاه

2014_10_28/02.gif 2014_10_28/03.gif 2014_10_28/04.gif 2014_10_28/05.gif 2014_10_28/06.gif 2014_10_28/07.gif 2014_10_28/08.gif 2014_10_28/09.gif 2014_10_28/10.gif 2014_10_28/11.gif 2014_10_28/12.gif 2014_10_28/13.gif 2014_10_28/14.gif

              دکتر حسین صادقی